ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het bestuur van FC Zaanstad en zijn van toepassing op alle leden en betrokkenen bij de vereniging. Deze voorwaarden hebben tot doel om de regels, waaronder de waarden en normen, die binnen de vereniging gelden kenbaar te maken en formeel vast te leggen.  

dit moet je weten

voorwaarden

Als lid of betrokkene bij FC Zaanstad mag van je verwacht worden dat je: - Respect hebt voor elkaar. - Mee werkt aan het creëren van het verenigingsgevoel - Indien noodzakelijk geacht beschikbaar bent voor het verrichten van activiteiten die ten goede komen van de vereniging. - Rekening houdt met de belangen van de vereniging in relatie tot onder andere de overige leden binnen de vereniging en haar sponsors, stel je dus op als een ambassadeur voor je vereniging.

Teams

Als je als lid van FC Zaanstad uitkomt in een team, zijnde de heren- en damesselectie en alle jeugdteams, dan zijn de volgende zaken voor jou van toepassing. FC Zaanstad stelt al haar leden in staat om uit te komen in de hoogst mogelijke klasse waarin het team mag uitkomen. De speler en/of trainer/coach worden de middelen die nodig zijn om zaalvoetbal te kunnen spelen in bruikleen ter beschikking gesteld. Daarnaast zal FC Zaanstad zorg dragen voor trainingsgelegenheid en wanneer de (sponsor)inkomsten van de vereniging het toestaan wordt teambudget beschikbaar gesteld dat aangewend mag worden ter verbetering van het teamgevoel of andere team gerelateerde zaken. FC Zaanstad verwacht van haar leden die uitkomen in één van de teams dat zij: De vereniging en het teambelang voor het eigen belang stellen; Zich op een positieve manier en voor de volle 100% inzetten, ongeacht voor welk team men dient uit te komen en proberen het hoogst haalbare op zaalvoetbal gebied na te streven; Beschikbaar zijn voor alle selectieteams van FC Zaanstad.
- Tijdig afbericht geven voor wedstrijden, training en/of andere aangelegenheden; - Zich aan de met de trainer/coach afgesproken regels houden; - Boetes die de speler als gevolg van zijn handelen in of na een wedstrijd opgelegd krijgt door de bond worden verhaald op de speler.

Spelende lid

Van alle leden die uitkomen in één van de zaalvoetbalteams van FC Zaanstad mag verwacht worden dat zij: De contributie voor de start van het nieuwe seizoen betaald hebben; De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt € 100,- en voor jeugdspelers € 80,- ; Niet voor andere zaalvoetbalverenigingen uitkomen dan FC Zaanstad; Boetes die zij als individu of team opgelegd hebben gekregen als gevolg van hun handelen of het niet nakomen van een verplichting betalen (de hoogte van diverse boetes is terug te vinden op de website van de Koepel Competitie); Zorg dragen dat de ledenadministratie up-to-date is door het tijdig doorgeven van wijzigingen in NAW en contact gegevens; Indien gewenst zich tijdig uitschrijven middels een email of brief aan de secretaris; Het team belang voorop stellen; Beslissingen van de scheidsrechter respecteren; Meningsverschillen met medespelers, trainers en/of coaches na afloop van de wedstrijd of training op een normale manier met elkaar uitspreken; Na afloop van een wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken; De kleedkamer netjes achterlaten; Zuinig omgaan met de door de vereniging in beschikbaar gestelde kleding en overige attributen.

betalingen automatische incasso

Betaling via automatische incasso of factuur 1e Betaalverzoek – eind augustus  2e Betaalverzoek – eind september  3e Betaalverzoek – begin januari  We verzoeken u te zorgen dat er tijdig wordt betaald. De club dient de inschrijfkosten ook op tijd te betalen aan de KNVB en de Koepel competitie. Bij niet en/of niet tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €10,- bij de eerste herinnering, € 15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde.

Betalingen via bank

Betaling via bank na ontvangen factuur Betaling via bank na ontvangen factuur Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven ontvangt u in augustus per mail of post een factuur met daarin het te betalen contributie bedrag. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij niet en/of niet tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €10,- bij de eerste herinnering, € 15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde. Bij de factuur ontvangt u ook een incassomachtigingsformulier. Hiermee kunt u aangeven dat u voortaan per automatische incasso wil betalen.

Privacy & Policy

FC Zaanstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

FC Zaanstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FC Zaanstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als FC Zaanstad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van de leden worden door FC Zaanstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FC Zaanstad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door FC Zaanstad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door FC Zaanstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van activiteiten binnen de FC Zaanstad;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De vrijwilligersovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FC Zaanstad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Competenties

Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst ook:

 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door FC Zaanstad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Persoonsgegevens van sponsoren worden door FC Zaanstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FC Zaanstad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door FC Zaanstad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eise

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door FC Zaanstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FC Zaanstad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door FC Zaanstad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

FC Zaanstad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens FC Zaanstad van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

FC Zaanstad

Rozengracht 74/75

1506 SH, Zaandam

info@fczaanstad.nl

Scroll naar top