ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het bestuur van FC Zaanstad en zijn van toepassing op alle leden en betrokkenen bij de vereniging. Deze voorwaarden hebben tot doel om de regels, waaronder de waarden en normen, die binnen de vereniging gelden kenbaar te maken en formeel vast te leggen.  

dit moet je weten

voorwaarden

Als lid of betrokkene bij FC Zaanstad mag van je verwacht worden dat je:

- Respect hebt voor elkaar.
- Mee werkt aan het creëren van het verenigingsgevoel
- Indien noodzakelijk geacht beschikbaar bent voor het verrichten van activiteiten die ten goede komen van de vereniging.
- Rekening houdt met de belangen van de vereniging in relatie tot onder andere de overige leden binnen de vereniging en haar sponsors, stel je dus op als een ambassadeur voor je vereniging.

Teams

Als je als lid van FC Zaanstad uitkomt in een team, zijnde de heren- en damesselectie en alle jeugdteams, dan zijn de volgende zaken voor jou van toepassing.

FC Zaanstad stelt al haar leden in staat om uit te komen in de hoogst mogelijke klasse waarin het team mag uitkomen. De speler en/of trainer/coach worden de middelen die nodig zijn om zaalvoetbal te kunnen spelen in bruikleen ter beschikking gesteld.

Daarnaast zal FC Zaanstad zorg dragen voor trainingsgelegenheid en wanneer de (sponsor)inkomsten van de vereniging het toestaan wordt teambudget beschikbaar gesteld dat aangewend mag worden ter verbetering van het teamgevoel of andere team gerelateerde zaken. FC Zaanstad verwacht van haar leden die uitkomen in één van de teams dat zij:

De vereniging en het teambelang voor het eigen belang stellen;
Zich op een positieve manier en voor de volle 100% inzetten, ongeacht voor welk team men dient uit te komen en proberen het hoogst haalbare op zaalvoetbal gebied na te streven;
Beschikbaar zijn voor alle selectieteams van FC Zaanstad.<br>- Tijdig afbericht geven voor wedstrijden, training en/of andere aangelegenheden;
- Zich aan de met de trainer/coach afgesproken regels houden;
- Boetes die de speler als gevolg van zijn handelen in of na een wedstrijd opgelegd krijgt door de bond worden verhaald op de speler.

Spelende lid

Van alle leden die uitkomen in één van de zaalvoetbalteams van FC Zaanstad mag verwacht worden dat zij:

- De contributie voor de start van het nieuwe seizoen betaald hebben;
- De contributie voor het seizoen 2023/2024 bedraagt voor de KNVB en Koepel leden € 150,- en voor KNDSB leden € 60,-
- Niet voor andere zaalvoetbalverenigingen uitkomen dan FC Zaanstad;
- Ook indien er niet of weinig wordt gespeeld, de contributie volledig betalen
- Boetes die zij als individu of team opgelegd hebben gekregen als gevolg van hun handelen of het niet nakomen van een verplichting betalen (de hoogte van diverse boetes is terug te vinden op de website van de Koepel Competitie);
- Zorg dragen dat de ledenadministratie up-to-date is door het tijdig doorgeven van wijzigingen in NAW en contact gegevens;
- Indien leden willen uitschrijven dienen zij zich tijdig uit te schrijven (voor 31 mei) middels een email of brief aan de secretaris;
- Het team belang voorop stellen;
- Beslissingen van de scheidsrechter respecteren;
- Meningsverschillen met medespelers, trainers en/of coaches na afloop van de wedstrijd of training op een normale manier met elkaar uitspreken;
- Na afloop van een wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken;
- De kleedkamer netjes achterlaten;
- Zuinig omgaan met de door de vereniging in beschikbaar gestelde kleding en overige attributen

betalingen automatische incasso

Betaling via automatische incasso of factuur

1e Betaalverzoek – eind augustus 

2e Betaalverzoek – eind september 

3e Betaalverzoek – begin januari 

We verzoeken u te zorgen dat er tijdig wordt betaald. De club dient de inschrijfkosten ook op tijd te betalen aan de KNVB en de Koepel competitie. Bij niet en/of niet tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €10,- bij de eerste herinnering, € 15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde.

Betalingen via bank

Betaling via bank na ontvangen factuur
Betaling via bank na ontvangen factuur
Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven ontvangt u in augustus per mail of post een factuur met daarin het te betalen contributie bedrag. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij niet en/of niet tijdig betalen wordt een bijdrage voor administratie en incassokosten in rekening gebracht; €10,- bij de eerste herinnering, € 15,- bij de tweede en € 20,- bij de derde. Bij de factuur ontvangt u ook een incassomachtigingsformulier. Hiermee kunt u aangeven dat u voortaan per automatische incasso wil betalen.

Privacy & Policy

FC Zaanstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Scroll naar boven